Algemene voorwaarden Stagebemiddelingsbureau


Algemene voorwaarden Stagebemiddelingsbureau ESTUDIANTES COSTA BLANCA, S.L.

Estudiantes Costa Blanca, S.L. (verder genoemd ECB) is een Sociedad Limitada privada, een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. 

ECB met een hoofdvestiging Calle del Padre Arrupe 16 – 03016 in Alicante Spanje. 

CIF nummer B54642418 ingeschreven in het registero Mercantil van Alicante.

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten die aan ECB of medewerkers worden gegeven.

 1. Met het invullen van het inschrijfformulier vraagt de student voor hem/haar op zoek te gaan naar een geschikte stageplek en huisvesting aan de Costa Blanca of Costa Cálida in Spanje. Student mag de aanvraag doen mits deze meerderjarig is. Als de student nog minderjarig is bij inschrijving dient minimaal één ouder of verzorger een bevestiging van aanmelding te versturen naar laura@estudiantescostablanca.nl
 1. De student verklaart zich in goede gezondheid te bevinden (zowel psychisch als lichamelijk) en vereist geen medische assistentie. Bij sprake van een (chronisch) zieke student is de student zelfverantwoordelijk voor zijn/haar welbevinden tijdens zijn/haar verblijf in Spanje en mag ECB zich onthouden van de service zoals omschreven in het basispakket.
 1. ECB is niet verantwoordelijk voor vertragingen of schending van dit contract als gevolg van overmacht zoals natuurlijke verschijnselen, epidemie/pandemie, stagkingen of sluiting van de activiteiten door het leerbedrijf. 
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de student in het bezit te zijn van alle medische documenten om in Spanje in aanmerking te komen voor de openbare medische assistentie indien nodig. De student dient bij aanvang in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) geldig in het buitenland.
 1. De student verklaart geen strafblad te hebben en dat er geen juridische processen in afwachting zijn.
 1. De student stemt de vlucht altijd in overleg af met ECB. Aankomst in het weekend is niet mogelijk. 
  ECB raadt aan geen vliegtickets te organiseren totdat de aanvangsdatum en einddatum schriftelijk bekend worden gemaakt door school en bevestigd worden voor akkoord door ECB. Vliegtickets dienen geboekt te worden op maandag t/m vrijdag. Met een aankomsttijd in de ochtend.
  ECB geeft een aankomst dag/datum/tijd voor jou tijdig door. 
  1. ECB is niet aansprakelijk voor eventuele annulaties van vliegtickets, vertragingen, wijzigingen of andere kosten met betrekking tot de heen en terugreis van de student van en naar Nederland.
 1. De student is totaal €592,90 incl. I.V.A/B.T.W. bemiddelingskosten verschuldigd aan ECB. De stageplaats voldoet aan de door school/student opgegeven opleidingscriteria. 
  1. De student betaald na aanmelding en binnen 48 uur een bedrag van €290,40 euro. Alleen na betaling binnen deze termijn is je plek bij ECB gereserveerd. Bij geen betaling binnen 48 uur vervalt de aanmelding zonder enige herinnering.
  2. De student betaalt het restant bedrag van de bemiddeling van €302,50 incl. I.V.A/B.T.W. na bevestiging van de passende stageplaats.
  3. Wanneer de student (eenzijdige annulatie) om wat voor reden dan ook besluit na inschrijving/bemiddeling geen verder gebruik te maken van de aangeboden diensten/stageplek, vindt er geen restitutie van de deelbetaling/bemiddeling plaats.
 1. In het geval dat ECB geen passende stageplaats kan bieden, is de student geen bemiddelingskosten verschuldigd en wordt de inschrijving retour gestort. 
  1. In het geval dat het leerbedrijf zich na de bevestiging terugtrekt of de stage beëindigd om redenen die niet te wijten zijn aan de student, biedt ECB de student, indien mogelijk, een andere stageplek aan.
 1. In geval van contractbreuk met het leerbedrijf wegens disfunctioneren van de student is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten en dient student zich te houden aan het huurcontract die afgesloten is met ECB.  
 1. De student is niet gerechtigd om onze bedrijven /contacten/ stageplaatsen/ overige contactgegevens door te geven aan derden, dan wel te plaatsen in vacaturedatabases van de opleiding, of te publiceren op internet. ECB hanteert een boeteclausule á €60,- excl. I.V.A/B.T.W. per uur voor de hieruit voortvloeiende schade. 
 1. Het is niet toegestaan (verboden) om foto’s en filmpjes te maken binnen de leerbedrijven en deze te delen op social media, WhatsApp of andere doeleinden, mits daar schriftelijk toestemming voor is gegeven vanuit het leerbedrijf/directie.
 1. Indien niet wordt voldaan aan hetgeen eerder omschreven, kan dat leiden tot directe beëindiging van het stageprogramma zonder teruggave van de bemiddelingskosten en alle facturen die voldaan zijn. Tevens komen alle kosten voortvloeiend uit dit voorval voor rekening van de student. Aan de kant van ECB zal er een uurtarief gerekend worden à € 60,00 excl iva/btw.
 1. Ik verklaar dat ECB en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade, of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het door ECB geregelde verblijf in verband met stage.
 1. ECB en student zien erop toe dat er geen schade wordt aangebracht naar elkaar door negatieve berichtgeving middels (sociale) media. In geval van smaad en laster zijn wij genoodzaakt een internationale advocaat in te schakelen waarvan de kosten en totstandkoming en/ of uitvoering zullen worden verhaald.
 1. Tot onze dienstverlening behoort het aanbieden van passende huisvesting in een veilige zone van de Costa Blanca/Costa Cálida met voldoende mogelijkheden tot openbaar vervoer. 
 1. De student is zich bewust dat de aangeboden stage niet betaald is. Een vergoeding wordt dus niet als vanzelfsprekendheid aangenomen. 
 1. De student is zich bewust van het feit dat de Nederlandse schoolvakanties komen te vervallen tijdens de stage in het buitenland en dat in overleg met het stagebedrijf vakantiedagen opgenomen kunnen worden. 
 1. De student is zich bewust van het feit dat voor veel stageplaatsen het volgen van taallessen voorafgaand aan de stage een eis is.
 1. De student is zich bewust van het feit dat bij de start van het traject, de begin- en einddatum van de stage, worden afgesproken en vastgelegd met de student en school. Dat betekent dat een student niet vroegtijdig zijn stage kan beëindigen als de minimaal behaalde uren zijn gemaakt. 
 1. De student is verplicht zich aan te passen aan de gedragsregels gesteld door het leerbedrijf met de daarbij aangegeven werktijden. 

De student verklaart dat de door hem/haar ingevuld inschrijfformulier juist en naar waarheid is ingevuld en dat eventuele onjuistheden reden kunnen vormen voor ontbinding van dit contract. Bij eventuele wijzigingen van het ingestuurde inschrijfformulier dient ECB binnen 5 werkdagen op de hoogte worden gebracht.

Bevoegd recht

Op de rechtsverhouding tussen ECB en student is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alleen de bevoegde rechter in Alicante is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen tussen ECB en student.

De algemene voorwaarden zijn in verschillende talen beschikbaar, de Nederlandse versie is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.


Scroll to Top
Scroll to Top